Tandprothetische Praktijk A Sneeuwloper respecteert de privacy van haar patiënten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “de beheerder”): Tandprothetische Praktijk A. Sneeuwloper, gevestigd te Kruisweg 939, 2132CD hoofddorp, KVK-nummer: 30221730

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Tandprothetische Praktijk A. Sneeuwloper. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identiteitsnummer, locatiegegevens, een online indentificator of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
  • Naam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
  • BSN-nummer
  • (Zorg)verzekeringsnummer
  • Gegevens betreffende uw gezondheid

Artikel 3 – doel van de verwerking

Wij verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • Een betere communicatie naar u, uw tandarts, kaakchirurg of verzekeraar toe.
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Facturatie

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een elektronisch register.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van, en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@tppsneeuwloper.nl
 2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen één maand na het ingediende verzoek krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen

 1. U kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@tppsneeuwloper.nl
 2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.
 3. Uw kunt schriftelijk berichtgeving ontvangen betreffende controle afspraak omtrent de door Tandprothetische Praktijk A. Sneeuwloper reeds vervaardigde producten.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of andere informatie, kunt u zich richten tot: dhr. A. Sneeuwloper, info@tppsneeuwloper.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 23 november 2020 tot nader order.